මෙමපද්ධතිය වැන්දඹු,වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් නැවත ලියාපදිංචිය සඳහා පමණි.

මෙම පද්ධතිය සමඟ සම්බන්ධවීම සඳහා ඔබ සතුව මාර්ගගත ක්‍රමයට නොමැතිව ලබා ගත් වැන්දඹු,වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු අංකයක් තිබිය යුතුය.

(82/...,83/...,F/…,M/….) නොමැතිනම්,ඔබේ ආයතනයේ පුද්ගලික ලිපි ගොනු විෂය භාර නිලධාරියා අමතා වැන්දඹු,වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් අංකයක් ලබාගන්න.

ලියාපදිංචියට ප්‍රථම, "Get your W&OP Number" දිගුව මගින් ඔබගේ හැඳුනුම්පත් අංකය ඇතුලත්කර ඔබට අදාල වැන්දඹු ,වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් කාඩ්පත පවතීදැයි පරික්ෂාකර බලන්න.

ඔබගේ අංකය එහිදී මාර්ගගතව (online) දිස්වන්නේ නම් නැවත ලියාපදිංචියඅවශ්‍ය නොවේ.

දී ඇති ආකෘතීන්හි දක්වා ඇති පරිදි සියළු දත්තඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ඇතුලත් කල යුතුය.

විමසීම්සඳහා - 011-5920403/ 0112320049 අමතන්න.விதவைகள், தபுதாரர் மற்றும் அநாதைகள் ஓய்வூதியத்தை மீள்பதிவு செய்வதற்கு மட்டுமே இவ்வமைப்பு தேவைப்படுகிறது.

இவ்வமைப்பை அணுக, நீங்கள் விதவைகள், தபுதாரர் மற்றும் அநாதைகள் ஓய்வூதிய இலக்கத்தைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.

(82 / ..,83 / .., F / ..., M / ....) இல்லையெனின், நீங்கள் கடமையாற்றும் நிறுவனத்தில் தனிநபர் கோவைக்குப் பொறுப்புடைய அலுவலரை அணுகி உங்களது விதவைகள், தபுதாரர் மற்றும் அநாதைகள் ஓய்வூதிய இலக்கத்தைப் பெற்றுக் கொள்ளவும்.

பதிவிடுவதற்கு முன்னர், "Get Your W&OP Number" எனும் விரிவாக்கத்தைப் பயன்படுத்தி அங்கு உங்களது தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கத்தைப் பதிவிட்டு உங்களுக்கான விதவைகள், தபுதாரர் மற்றும் அநாதைகள் ஓய்வூதிய இலக்கம் காணப்படுகின்றதா என்பதைச் சரிபார்க்கவும்.

உங்களுக்குரிய அவ்விலக்கம் இயங்கலையில் (online ) காணப்பட்டால் மிள்பதிவு செய்யத் தேவையில்லை.

தரப்பட்ட மாதிரிக்கமைவாக அனைத்துத் தரவுகளும் ஆங்கில மொழியிலேயே பதிவிடப்படல் வேண்டும். விசாரணைகளுக்கு 011-5920403/ 0112320049 இற்கு அழைப்பை ஏற்படுத்தவும்.This system is required only for the re-registration of widows’, widowers’ and orphans’ pension.

To access this system, you should posses a widows, widowers’ and orphans’ No., obtained without the online process.

(82 / .., 83 / ..,F / ..., M / ....) If not, get your widows, widowers’ and orphans’ no. contacting the officer in charge of the personal files in your institution.

Before the registration, check whether the relevant widows, widowers’ or orphans’ membership card is available entering your National Identity card no, through the "Get Your W & OP Number" extension.

If your number appears online, re-registration is not required.

All data should be entered in English language as per the specimen given.

For inquiries - 011-5920403 / 0112320049.