වැන්දඹු, වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් ලියාපදිංචිය
Widows’/ Widowers and Orphans Pension Online Registration
விதவைகள்/ தபுதாரர் மற்றும் அனாதைகள் ஓய்வூதிய பதிவு

Personal Information


Current Service Information

Dependant Information


Spouses/Guardian Information

Full Name NIC Date of Birth Birth Certificate NO Date of Marriage Marriage Certificate NO Date of Divorced Date of Death
Add Spouse/Guardian Remove Spouse/Guardian


Children Information

Full Name Parent/Guardian Date Of Birth Gender Health Status
Add Child Remove Child

Complete


Personal Information

Service Information

Dependant Information

Spouse Details

Full Name NIC Date of Birth Birth Certificate NO Date of Marriage Marriage Certificate NO Date of Divorced Date of Death

Children Details

Full Name Parent Date Of Birth Gender Health Status